logo
Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

TrungLe Offline
#1 Posted : Sunday, May 13, 2012 1:40:12 AM(UTC)
Rank: Chiến Hữu
TrungLe

Joined: 10/25/2009(UTC)
Posts: 112
Location: HCMC
<p>Ch&agrave;o c&aacute;c bạn,</p>
<p>M&igrave;nh cũng th&iacute;ch chơi guitar n&ecirc;n tự lập phần mềm sưu tập c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t c&oacute; hợp &acirc;m để tiện tra cứu, h&ocirc;m nay muốn chia sẽ c&ugrave;ng c&aacute;c bạn.</p>
<p>T&iacute;nh năng phần mềm:<br />- Tập trung v&agrave;o nội dung với mục đ&iacute;ch thiết kế đơn giản, dễ d&agrave;ng tra cứu cập nhật b&agrave;i h&aacute;t<br />- Thư viện b&agrave;i h&aacute;t lưu trữ trực tuyến (host tr&ecirc;n server của m&igrave;nh)<br />- C&oacute; thể th&ecirc;m, điều chỉnh b&agrave;i h&aacute;t, v&agrave; dĩ nhi&ecirc;n tra cứu t&igrave;m kiếm theo nhiều lựa chọn<br />- Số lượng b&agrave;i h&aacute;t hiện tại trong thư mục l&agrave; tr&ecirc;n 600 b&agrave;i<br />- Phần mềm nhỏ gọn, kh&ocirc;ng cần c&agrave;i đặt (download/copy &amp; run), dung lượng phần mền version hiện tại 115kb<br />- Phần mềm sử dụng ho&agrave;n to&agrave;n Tiếng Việt unicode</p>
<p>Y&ecirc;u cầu c&agrave;i đặt:<br />- M&aacute;y t&iacute;nh hệ điều h&agrave;nh Windows, phải c&agrave;i đặt sẵn .NET Framework 3.5 (download tại <a href="http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21">http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=21</a>)<br />- Download phần mềm, giải n&eacute;n v&agrave;o thư mục bất kỳ, rồi chạy file jitCHORD.EXE (link <a href="http://dl.dropbox.com/u/6049206/jitCHORD/jitCHORD.ZIP">http://dl.dropbox.com/u/6049206/jitCHORD/jitCHORD.ZIP</a>)<br />- M&aacute;y t&iacute;nh phải c&oacute; kết nối Internet</p>
<p>Mong muốn của t&aacute;c giả:<br />- Mong c&aacute;c bạn đ&oacute;ng g&oacute;p, cập nhật th&ecirc;m b&agrave;i h&aacute;t c&oacute; chất lượng v&agrave;o thư viện để chia sẽ c&ugrave;ng cộng đồng y&ecirc;u nhạc cũng như y&ecirc;u guitar<br />- Mong nhận được &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p, x&acirc;y dựng của c&aacute;c bạn để cải thiện phần mềm tốt ng&agrave;y c&agrave;ng tốt hơn<br />- X&acirc;y dựng trang web đơn giản để tra cứu b&agrave;i h&aacute;t từ thư viện trong trường hợp m&aacute;y t&iacute;nh kh&ocirc;ng c&agrave;i phần mềm (thiết bị di động)</p>
<p>Rất mong nhận được sự hưởng ứng của c&aacute;c bạn,<br /><a href="mailto:jit_vn@yahoo.com">jit_vn@yahoo.com</a></p>

"Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...
... Để gió cuốn đi..."
 1 user thanked TrungLe for this useful post.
chiminh on 11/8/2012(UTC)
Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Powered by YAF | YAF © 2003-2014, Yet Another Forum.NET
This page was generated in 0.690 seconds.